Visie en Beleid

Bestuur De Ronde III > Visie en Beleid

Visie bestuur De Ronde III

 

En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem. - Kolossenzen 3:17

 

Zoals wij zijn, zo zijn de tijden – Augustinus

Amicae et amici,

Voor u ligt het visiedocument van bestuur De Ronde III. De afgelopen tijd heeft dit bestuur zich gebogen over Panoplia en het heeft zijn gedachten over de vereniging gerangschikt onder de woorden christelijk, verdiepend, verbindend en ontspannend. Deze concepten worden hieronder verder uitgewerkt, waarna nadere reflecties op de thema's rust en drukte en interne en externe gerichtheid volgen.

Christen-zijn

Panoplia is boven alles een christelijke vereniging. Leden verenigen zich in een gezamenlijk streven God te dienen en Jezus Christus na te volgen door de Heilige Geest. Daarbij zijn zij geworteld in de Bijbel als het Woord van God en weten zij zich gevormd door het gereformeerd belijden. Dit christelijke karakter resoneert in alle aspecten van Panoplia. Leden worden gevormd en gevoed op onder meer bijbelkringen en getuigeavonden, waar ruimte is voor bijbelstudie, geloofsopbouw en christelijke identiteitsvorming. Ook huishoudelijke vergaderingen, lezingen,  weekenden en andere activiteiten kennen een onderscheidend christelijk karakter.

Panoplia wil dan ook een vereniging zijn waar geloof wordt gevoed en vrucht kan dragen. Door middel van kringen, gesprekken en lezingen wordt gestimuleerd het christelijk geloof dieper te doordenken en worden handvatten aangereikt om dit geloof in de context van een seculiere maatschappij praktisch vorm te geven. Deze vorm wordt onder meer gevonden in de betrokkenheid op elkaar. Tegelijk leeft het besef dat het volgen van Christus ook doorwerkt in onze houding ten opzichte van de wereld om ons heen en gevolgen heeft voor onze positie in de stad Leiden, de Nederlandse samenleving en Gods schepping in het geheel. Juist in de studententijd is het van grote waarde om samen in een open sfeer te zoeken naar Wie God is en hoe men vanuit Zijn genade de levensweg vorm kan geven.

Verdieping

Panoplia is ook een verdiepende vereniging. Niet alleen op geloofsgebied, maar ook op politiek, maatschappelijk en intellectueel terrein biedt de vereniging mogelijkheid tot verdere verdieping en creëert zij een podium waar over deze zaken samen kan worden nagedacht en gediscussieerd. Leden dagen elkaar uit hun eigen mening te vormen en vanuit hun eigen overtuiging een gegronde positie in te nemen in de maatschappij.

Dit studiekarakter is uniek en vormt een onderscheidende factor ten opzichte van andere verenigingen. Door leden te stimuleren deel te nemen aan studiekringen en lezingen bij te wonen, door civietenbetogen te houden en onder meer in het dispuutsorgaan te discussiëren over specifieke thema's geeft zij een belangrijke impuls tot verdere verdieping.

Verbinding

Panoplia is voorts een verbindende vereniging. Kringen, genootschappen en tal van andere verbanden stimuleren dat leden met elkaar in contact komen en vriendschappen sluiten die soms een leven lang standhouden. Borrels en weekenden bieden tijd en gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en met elkaar herinneringen op te bouwen die de studententijd verrijken; amicitia is hierbij het sleutelwoord. Tijdens talloze georganiseerde en spontane ontmoetingen kunnen gesprekken van hart tot hart plaatshebben en leden zich gezien en gekend weten. De rijke cultuur aan kringen en kleine verbanden zorgt voor een hoge mate van onderlinge betrokkenheid, waardoor leden hun plek kunnen vinden en zich thuis mogen voelen.

Ontspanning

Panoplia is ten slotte een ontspannende vereniging. De rijke activiteitencultuur biedt de mogelijkheid om te ontsnappen aan de sleur van alledag en ‘het studentenleven’ te leven. Leden krijgen de mogelijkheid om los te komen van het soms veeleisende leven van een student en zichzelf te zijn in een omgeving die hen accepteert zoals ze zijn.

De specifieke studentikoze cultuur speelt hierin een waardevolle rol. Bralliederen, braspartijen, aanspreekvormen en andere mores creëren een wereld die, in alle bescheidenheid, de gelegenheid biedt om de rest van het leven even te relativeren. Zo kan het verdedigen van een vaandel op momenten belangrijker zijn dan het tentamen van de volgende dag.

Rust en drukte

Door veranderingen in de studiefinanciering, de toegenomen prestatiedruk en de ruime mogelijkheden tot zelfontplooiing zijn leden druk met allerlei zaken. Studie bezet een prominente rol in het leven van de Panopliet. Dit zorgt voor een veranderende verenigingscultuur. Daarmee werpt deze ontwikkeling de vraag op hoe de vereniging het druk-zijn van leden niet versterkt, maar juist een plek kan zijn waar ruimte is voor rust, relativering en afstand nemen.

Intern en extern

Panoplia kent een hoge mate van onderlinge betrokkenheid. Dit is deels haar kracht: het omzien naar elkaar geeft dat Panoplia een thuis kan zijn. Tegelijk creëert dit een uitdaging om het geloof uit te dragen binnen de seculiere studentenwereld. Christenen worden geroepen om met elkaar te zoeken naar het goede voor stad en universiteit. Een te sterke interne gerichtheid kan echter belemmerend werken om dit ten uitvoer te brengen.

Tot slot: Panoplia is een veilige haven, waar men met gelijkgezinden het geloof kan verdiepen, de vragen van deze tijd kan doordenken en het studentenleven kan leven. Tegelijk wil Panoplia haar leden ook stimuleren de zee op te gaan, positie in te nemen binnen deze tijd en in het leven van alledag in de voetsporen van Christus te gaan.

 

Beleid bestuur De Ronde III – 2018-2019

 

Door beleid brengen wij veel meer tot stand dan door geweld. – Tacitus

 

Amicae et amici,

Hieronder treft u het beleid aan van bestuur De Ronde III, dat voortvloeit uit zijn visie. In afhankelijkheid van onze God en in samenwerking met u allen hopen we hiermee komend jaar te bouwen aan een steeds mooier Panoplia.

Activiteiten

 1. Komend collegejaar zal de scheiding tussen dinsdag- en donderdagactiviteiten zoveel mogelijk worden aangehouden.
 2. Conform het plan dat onder bestuur Ligtenberg II is opgesteld vindt de na-intro twee weken na de EJD plaats. De EJD en de vernieuwde na-intro zullen op de Oktober-HV worden geëvalueerd.
 3. Het aantal lezingen neemt toe tot zeven, exclusief de lezing in de VVO-week.
 4. Uit de f.t.-enquête en gesprekken met leden is gebleken dat leden behoefte hebben aan meer gelegenheid tot ontmoeting en ontspanning. Er zal circa elke twee weken een borrel op de jaarplanner staan. Het kan hierbij gaan om zowel huizenborrels, dispuutsborrels, na-SK-borrels als om themaborrels, zoals de 3-oktoberborrel en weekenden. Ook zal door het bestuur in het najaar een feestje en in het voorjaar een cantus worden georganiseerd.
 5. Om de kwaliteit van dispuutsmaaltijden te verhogen zal de Amicitiacommissie vanaf komend collegejaar tegen betaling bier en wijn aanbieden bij de maaltijd.
 6. In het collegejaar 2018-2019 zal Panoplia haar elfde lustrum vieren. De organisatie hiervan ligt in handen van de Lustrumcommissie. De viering van het lustrum zal plaats vinden in week 3 en 4 van 2019. De constitutieborrel wordt hierom vervangen door een lustrumreceptie.
 7. Komend jaar zal er geen ouderavond worden georganiseerd. Wel zal er het tweede halfjaar een broers- en zussenavond worden georganiseerd, waarop leden hun broers en zussen en eventueel vrienden iets van de vereniging kunnen laten zien. Hiervoor wordt een aparte commissie opgericht.
 8. Komend collegejaar vindt het Panopliatoneel en een tweede WeekWisseling plaats. Er zal geen buitenlandse reis plaatsvinden. Wel zal er een liftweekend worden georganiseerd.
 9. In de week voor Palmzondag zal er een bezoek aan de Matthäus Passion in De Doelen worden gebracht. De Sedermaaltijd zal in de huidige vorm worden gecontinueerd.
 10. Afgaande op de resultaten van de f.t.-enquête zullen de afgelopen jaar geïnitieerde 'VO-avonden worden gecontinueerd. Er is gebleken dat er voldoende ideeën zijn voor de invulling van de avonden en het bestuur houdt hierbij een vinger aan de pols. Wel zal het aantal iets afnemen; er worden vier 'VO-avonden ingepland. Wanneer er op een 'VO-avond door leden niets wordt georganiseerd, zal er een dispuutsborrel plaatsvinden.

Verenigingsstructuur

 1. Sinds afgelopen jaar werkt de Amicitiacommissie met een nieuw betaalsysteem. Dit is goed geëvalueerd en zal in de huidige vorm worden gecontinueerd. De overgangsperiode loopt af en het is vanaf komend collegejaar in principe de bedoeling dat er enkel met pin voor de muntjes betaald kan worden.
 2. De bestel-en-bezorgfunctie bij Ichthus boekhandel via de Themacommissie komt te vervallen. Afgelopen jaar heeft uitgewezen dat er slechts één boek op deze manier is besteld. Leden kunnen hun boeken op eigen gelegenheid bij de Ichthus boekhandel bestellen. De boekentafel bij lezingen blijft bestaan.
 3. De Getuigecommissie zal volgend jaar vergroot worden naar 5 leden. Om ervoor te zorgen dat Getuigecommissie alle leden bereikt zal ze actief nadenken over een bredere invulling van de getuigeavonden en dit resulteert in een hogere commissiedruk.
 4. De naam van de Fopla is achterhaald, omdat er al jaren geen plakboek meer wordt gemaakt. De commissie wordt daarom omgedoopt tot de Paparazz'cie. Deze krijgt vijf commissieleden om de aanwezigheidsdruk te beperken.
 5. Om de discussiecultuur op de vereniging te stimuleren zal vanaf de EJD-HV het puntje 'Debatronde' aan de standaard HV-agenda worden toegevoegd. Tijdens dit agendapunt wordt op gestructureerde manier met elkaar nagedacht over een door het bestuur aangedragen onderwerp. Na de eerste editie wordt het concept door het bestuur geëvalueerd en zo nodig aangepast.
 6. In het proces naar de bestuursverkiezing toe mogen de beweegredenen van leden om het bestuur in te gaan meer naar voren worden gebracht. Daarom wordt volgend jaar van door het bestuur voorgestelde c.f.t.-bestuursleden verwacht een korte motivatie te schrijven, die met het convocaat voor de Verkiezings-HV zal worden meegestuurd. Ook aan tegenkandidaten wordt deze mogelijkheid geboden.
 7. Na de EJD en de na-intro zal het bestuur zich naar aanleiding van een door bestuur Ligtenberg II en de LTB'cie opgesteld document grondig bezinnen op de grootte en structuur van het bestuur. Al op de EJD-HV zal hierover het gesprek worden geopend met de vergadering, waarbij eventuele vervolgstappen worden overwogen.

Bijbelkringen

 1. Uit de f.t.-enquête is gebleken dat de meeste leden voorkeur hebben voor het behandelen van een thema en een Bijbelboek. Dit jaar zullen de Bijbelboeken Ruth en Filippenzen behandeld worden. Ook zullen er vier kringen besteed worden aan het thema ‘Wandelen met God’, waarbij vanuit verschillende invalshoeken naar het thema zal worden gekeken.
 2. Er zullen twee losse themakringen plaatsvinden, waarbij de eerste zal gaan over het vinden van rust in God en de tweede over christenzijn in de stad. In samenwerking met de Bijbelkringcommissie zal er een themagerelateerde Bijbelkring plaatsvinden over centrale geloofsthema's, waarvoor leden zich kunnen inschrijven. Ook is er weer de optie om een getuigekring te houden.

Studiekringen

 1. Komend jaar zal er het hele jaar gekringd worden over de onderwerpen Confrontatiepolitiek in de 21e eeuw, Film, Freud, Lewis, Van Ruler en Wereldliteratuur. Halfjaarskringen betreffen de thema’s Shakespeare, Gender (eerste halfjaar), Sprookjes en Ontworstelingsliteratuur (tweede halfjaar). De Van-Rulerkring zal in samenwerking met ds. T. Jacobs worden georganiseerd.
 2. De studiekringexcursie, zoals afgelopen jaar geïntroduceerd, zal worden gecontinueerd en vindt plaats in het eerste halfjaar. De excursie wordt losgekoppeld van een specifieke avond: het is aan kringen zelf om een geschikte kringavond hiermee te vullen. Daarmee komt het totaalaantal studiekringen op 9 (inclusief excursie).
 3. Verdieping van de studiekring wordt aangemoedigd. Studiekringleiders worden daarom in de studiekringleidersinstructie en door het jaar heen gestimuleerd om externe experts uit te nodigen voor hun onderwerp en te zoeken naar verrijking van het studiekringprogramma.

Extern

 1. Als christen zijn we geroepen om het geloof betekenis te geven voor onze directe omgeving. Daarom zal ook dit jaar de Passionweek georganiseerd worden. Het bestuur spant zich ervoor in de betrokkenheid hiervoor vanuit de vereniging verder te vergroten.
 2. Contact met andere verenigingen is een uitgelezen mogelijkheid tot verbreding en verrijking van het verenigingsleven. Zo zal er weer een VVO-week georganiseerd worden. Een commissie, samengesteld vanuit de VVO, zal zich buigen over de invulling van deze week.
 3. Panoplia weet zich verbonden met andere christelijke studentenverenigingen in de stad. Het contact met Franciscus Gomarus, Ichthus en NSL zal daarom worden geïntensiveerd. Dit gebeurt voornamelijk via het LCSC, maar daarnaast zullen verenigingen elkaar uitnodigen op hun activiteiten.

IFES-studentenwerker

 1. Voor het aankomend collegejaar zal er in overleg met het bestuur en IFES-studentenwerker Wim de Boer een jaarplan worden opgesteld. Hierin zullen de werkzaamheden en de urenverdeling van de studentenwerker worden vastgesteld. Dit plan zal tijdens de EJD-HV worden gepresenteerd.
 2. De belangrijkste taak van de studentenwerker is het coachen van het bestuur en de Bijbelkringleiders. Als onderdeel van de Bijbelkringcoaching zal hij de Bijbelkring(in)leidersinstructie verzorgen. Daarnaast zal hij een adviserende rol hebben in de Bijbelkringcommissie. Tevens zal de studentenwerker als vertrouwenspersoon beschikbaar zijn.

Pand

 1. Aankomend jaar zet de Cultuursociëteit de zoektocht naar een eigen pand voort. De verwerving van een eigen pand zal veranderingen meebrengen voor de verenigingscultuur en de financiële situatie van Panoplia.  Het bestuur bezint zich in nauw overleg met eigen leden uit de Cultuursociëteitscommissie op de voor- en nadelen van deelname aan de Cultuursociëteit en stelt een discussiedocument op over de toekomstige betrokkenheid van Panoplia bij dit project. Al op de Wissel-HV wordt hierover gediscussieerd en worden de statuten van de Cultuursociëteit in stemming gebracht.
 2. Na de zomer zal er gediscussieerd en gestemd worden over het huishoudelijk reglement van de Cultuursociëteit. Het bestuur stelt zich ten doel leden frequent en volledig te informeren over de ontwikkelingen rondom het pand en moedigt leden aan zich hierin te verdiepen.

Eerstejaars

 1. Een van de doelen van het patronaat is het nadenken over grondslag en doel. Dit komt op dit moment echter te weinig naar voren. Daarom zal de grondslaglezing uit de eerstejaarsstudiekring worden gehaald en een plaats krijgen op de tweede patroonsavond, waarna naar aanleiding van de lezing het patroonsgesprek vorm zal krijgen.
 2. Afgelopen collegejaar hebben de eerstejaarsstudiekringen een inhoudelijke verandering ondergaan. Het eerste halfjaar werd over grondslag en doel gekringd en het tweede halfjaar had een inhoudelijk facultatief karakter. Deze scheiding is goed bevallen en zal worden gecontinueerd. De mogelijkheid tot wisseling van de kringen na het eerste halfjaar komt te vervallen.
 3. De huidige opzet van de eerstejaarsstudiekringreader behoeft aanpassing aan de nieuwe kringopzet. Het bestuur zal de reader daarom onder handen nemen en waar nodig aanpassen.
 4. De huidige locatie van het eerstejaarsweekend is moeilijk te bereiken en voldoet niet aan de wensen van de vereniging. Daarom zal het bestuur actief op zoek gaan naar een nieuwe locatie voor dit weekend. De eerstejaars-HV zal net als voorgaande jaren plaatsvinden tijdens dit weekend.
 5. Het eerstejaarswerk stimuleert eerstejaars zich in te zetten voor de samenleving en versterkt de jaargroepband. Daarom zullen de eerstejaars zich in het tweede halfjaar gezamenlijk inzetten voor een maatschappelijk project.

Overig

 1. Komend jaar zal er gecollecteerd worden voor Open Doors. Deze organisatie zet zich in voor de positie van vervolgde christenen. Het ingezamelde geld zal ten goede komen aan drie specifieke projecten in India: vaktrainingen, weerbaarheidstrainingen en leiderschapstrainingen. Het bestuur kijkt naar mogelijkheden voor verdere betrokkenheid bij het werk van Open Doors.
 2. Om onze verantwoordelijkheid voor een leefbare aarde te nemen zet het bestuur in op verduurzaming en bewustwording rond dit thema. Het bestuur zet in op het gebruik van recyclebaar servies bij dispuutsmaaltijden, vegetarische dispuutsmaaltijden, digitale Prealabels voor externe partijen en digitale discussiedocumenten voor HV’s. Verder staat het bestuur open voor initiatieven vanuit leden.
 3. In een pilot zal komend jaar een extra bestuurslid aan het bestuur worden toegevoegd. Dit bestuurslid zal de extrareglementaire functie van vice-abactis bezetten en zich bezighouden met fokken, voortplanten en vermenigvuldigen. Na de kerstmaaltijd zal het functioneren van Nathan Bunny geëvalueerd worden.

Vanuit deze visie en dit beleid willen wij komend jaar aan de slag. Door samen het oog gericht te houden op Jezus en in onderlinge verbondenheid onze weg te gaan vertrouwen we erop dat ook komend jaar Panoplia kan werken aan christen-zijn, verdieping, verbinding en ontspannen!

Met amicale groet,
Bestuur De Ronde III

Rens de Ronde – h.t. praeses

Sarissa Bosman – h.t. ab-actis

Johan Visser - h.t. quaestor

Machteld van Kooten – h.t. adiutor

Peter Breedveld – h.t. vice-praeses